Caravanstalling Selles

Home
Inloggen
Tarieven
Voorwaarden
Contact
Snel uw tarief berekenen.
Vul de maten van uw object in om het stallingstarief te berekenen.
U kunt daarna gelijk zien of we plaats hebben en uw te stallen object aanmelden.
Te stallen object:
Lengte: cm.
Breedte: cm.
Hoogte: Lager Hoger - dan 2 meter.

Beschikbare plaatsen.
Aanhanger:Beperkt plaats
Vouwwagen:Beperkt plaats
Caravan:Beperkt plaats
Camper:Worden niet gestald
Oldtimer:Worden niet gestald
Trailer met boot:Worden niet gestald
Ander object:Worden niet gestald
Deze site is altijd actueel en vrije plaatsen zijn hier zichtbaar.
Kies bij "Snel uw tarief berekenen" uw object en vul de maten in.
Druk op "Bereken het tarief" en bij plaats komt u automatisch op het aanmeldformulier.
We doen verder niet aan wachtlijsten of uitgestelde ingangsdata.
Tarieven stalling
Voor de stalling van uw caravan, vouwwagen boot of trailer hanteren wij de volgende tarieven per strekkende meter:

€ 60,-- voor objecten niet breder dan 1.80 meter, niet hoger dan 2 meter en niet langer dan 4.5 meter
€ 65,-- voor objecten niet breder dan 2,10 meter en niet langer dan 6 meter
€ 70,-- voor objecten die niet binnen de bovenstaande afmetingen vallen.

De tarieven zijn voor een vol jaar zonder verdere bijkomende kosten en inclusief BTW.
Tussentijds halen en brengen wordt dus ook niet in rekening gebracht.
Minimaal te betalen lengte 3 m.
De maten worden gemeten op het meest brede, hoogste of langste punt. (dus incl. dissel, fietsenrek, enz.)

Rekenvoorbeeld 1:
Vouwwagen van 4 m lang, 1.40 m breed en 1.10 m hoog.
4 x 60,-- = € 240,--

Rekenvoorbeeld 2:
Caravan van 5,5 m lang, 2.05 m breed en hoger dan 2 m.
5.5 x 65,-- = € 357,50

Rekenvoorbeeld 3:
Caravan van 6.1 m lang, 2.30 m breed en hoger dan 2 m.
6.1 x 70,-- = € 427,--

Voorwaarden stalling
Onderstaand de akte zo deze wordt opgemaakt als u besluit bij ons te stallen.
OVEREENKOMST
Bewaarnemer heeft aan bewaargever ruimte beschikbaar gesteld voor de stalling van de caravan van de bewaargever. Deze overeenkomst is aangegaan voor een periode van een vol jaar en is ingegaan op de overeengekomen ingangsdatum. De overeenkomst wordt telkens met een zelfde periode verlengd, tenzij één van de partijen deze overeenkomst minimaal 2 maanden voor het einde der periode schriftelijk aan de tegenpartij opzegt. De vergoeding - als bedoeld in na te noemen artikel 8 is per strekkende meter per periode. Prijswijzigingen moeten 2 maanden voor het einde van de lopende periode aan bewaargever kenbaar gemaakt worden. Bij te late betaling is bewaargever een rente verschuldigd van 1% per maand, een ingetreden maand voor een volle maand gerekend. Behoudens tegenbewijs zijn de boeken van de bewaarnemer beslissend omtrent het feit van betaling c.q. te late betaling. Alle kosten op de betaling en invordering vallende - zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten - komen voor rekening van de nalatige. Voorts is deze overeenkomst aangegaan onder de volgende Algemene bepalingen en bedingen.

ALGEMENE BEPALINGEN EN BEDINGEN
ARTIKEL 1: In deze bepalingen en bedingen wordt verstaan onder;
De overeenkomst; de overeenkomst waarbij de ene partij, de bewaargever, een caravan aan de andere partij, de bewaarnemer, in bewaring geeft, en wel uitsluitend voor stallingdoeleinden.
Caravans; caravans, kampeerwagens, vouwwagens, campers, aanhangwagens, boten, boottrailers en andere vaartuigen en voertuigen.
De bewaarnemer; degene die caravans, in de zin als hierboven vermeld, in bewaring neemt.
De bewaargever; degene die, als eigenaar, gebruiker of als zakelijk of persoonlijk gerechtigde, een caravan, in de zin als hiervoor vermeld, in bewaring geeft.
De stalling; de ruimte(n) waar caravans, in de zin als hiervoor vermeld, gestald worden.
De periode; de termijn waarvoor de overeenkomst, in de zin als hiervoor vermeld, wordt aangegaan.
ARTIKEL 2: de bewaarnemer stalt de in bewaring genomen caravan in een aan hem toebehorende stalling gedurende de met bewaargever overeengekomen periode. Als de bewaarnemer om wat voor reden dan ook gedurende de overeengekomen periode geen- of vervangende stallingsplaats kan aanbieden, heeft bewaarnemer het recht deze overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. De reeds betaalde vergoeding van de resterende periode zal dan worden terug betaald.
ARTIKEL 3; de bewaargever is bij beéindiging van de overeenkomst, verplicht ervoor te zorgen dat de caravan uiterlijk op de laatste dag van de periode is weggehaald.
ARTIKEL 4; de bewaarnemer bepaalt de plaats van stalling en is bevoegd de caravan binnen de stalling en omliggend (parkeer)terreinen te verplaatsen. De bewaargever dient ervoor zorg te dragen dat caravan op normale wijze te verplaatsen is.
ARTIKEL 5; de bewaarnemer is verplicht om tijdens de periode te zorgen voor droge stalling, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
ARTIKEL 6; in de caravan mogen zich tijdens de duur van de stalling geen explosieve- en/of licht ontvlambare stoffen bevinden; de bewaargever dient daarvoor zorg te dragen.
ARTIKEL 7; de bewaarnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of van zaken welke zich in de caravan bevinden of daaraan zijn aangebracht, tenzij de schade is ontstaan door opzet of grove schuld van de bewaarnemer of diens personeel. De bewaargever dient de caravan en al hetgeen zich daar eventueel in, op of aan mocht bevinden, gedurende de duur der overeenkomst, voor eigen rekening te verzekeren tegen alle verlies en beschadiging. In geval van beschadiging, verlies, diefstal of vermissing van de caravan of eventueel zich daarin, daarop of daaraan bevindende zaken alsmede in de gevallen dat gevaar voor een of ander te verwachten is, is de bewaarnemer evenwel verplicht de bewaargever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
ARTIKEL 8; voor de in bewaring is de bewaargever per periode een vergoeding verschuldigd aan de bewaarnemer. Het bedrag van de vergoeding voor jaarstalling is afhankelijk van de maten van de caravan. Tarieven worden weergegeven op onze website. De vergoeding moet bij vooruitbetaling aan de bewaarnemer worden voldaan in gangbaar Nederlands geld, zonder korting of schuldvergelijking, of op een nader door de bewaarnemer aan te geven plaats of wijze. Bij tussentijdse opzegging door de bewaargever vindt geen restitutie plaats van de resterende niet te gebruiken periode. De door de bewaargever opgegeven maten van de caravan zijn in eerste instantie bepalend voor de vergoeding. Bij afwijking van de opgegeven maten of tussentijdse aanpassingen is de bewaarnemer gerechtigd de vergoeding hier op aan te passen, of de caravan te weigeren.
ARTIKEL 9; de bewaargever is tijdens de periode gerechtigd de caravan weg te halen en op een later tijdstip terug te brengen, zonder dat zulks tot verhoging van de verschuldigde vergoeding aanleiding zal kunnen geven, mits het terugzetten geschiedt voor het einde van de periode, en bij het aangaan van de overeenkomst de bewaarnemer door de bewaargever bekend wordt gemaakt met zijn voornemen de caravan tussentijds weg te halen. Het weghalen van de caravan dient tenminste van 1 april tot 1 oktober twee werkdagen en van 1 oktober tot 1 april één week tevoren aan de bewaarnemer te worden meegedeeld. De bewaarnemer houdt zich het recht voor om tijdens zijn afwezigheid deze periode te verlengen. De bewaargever zal hier dan tijdig van op de hoogte worden gebracht. Het eigenhandig verplaatsen of weghalen van de caravan binnen de stalling door bewaargever is niet toegestaan. Het is niet toegestaan de caravan tussentijds te bezoeken voor het opslaan of weghalen van in de caravan opgeslagen goederen.
ARTIKEL 10; op de overeenkomst zijn van toepassing de wettelijke bepalingen omtrent bewaargeving, tenzij daarvan in het bovenstaande dan wel bij bijzondere nadere overeenkomst door partijen is afgeweken.

X
© 1994 - 2024
Caravanstalling Selles
Alle rechten voorbehouden
Sinds 2021 onderdeel van Selleshoeve